bottom

bottom
I
[΄bɔtəm] n հատակ (ծովի, գետի և այլն). reach/touch the bottom հատակին հասնել. go to the bottom խեղդվել. send to the bottom ջրասույզ անել, խորտակել. sink to the bottom ջրասույզ լինել. bottom up (հա)տակը վերև. bottom of the ship/barrel նավի/տակառի հատակը. at the bottom of the heart սրտի խորքում. from the bottom of the heart ի խորոց սրտի, սրտի խորքից. be at the bottom պատ ճառը լինել. the bottom of a mountain/hill սարի ստորոտ. the bottom of the steps ամե նա ներքևի աստիճանը. at the bottom of the table սեղանի ներ քևում. at the bottom of the class (առաջա դի մությամբ) վերջին տեղը գրավել. փխբ. (էություն) get to the bottom of էությանը հասնել. (հիմք, ֆունդամենտ) stand on one’s own bottom ինք նուրույն լինել, ոտքի կանգնել. There is no bottom to it Սրա վերջը չի երևում, վերջը չկա. At bottom he is a kind man Ներքուստ նա բարի մարդ է. get to the bottom of the matter գործի էությունը հա սկա նալ. from top to the bottom վերևից ներքև
II
[΄bɔtəm] a ամենաստորին, ամե նավեր ջին. bottom shelf ամենաներքևի դարակը. bottom price վերջնական գինը. one’s bottom dollar վերջին դոլարը
III
[΄bɔtəm] v հիմնել. հատակին հասնել. խորությունը չափել. էությունը ըմբռնել, հասկանալ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Bottom — in Handschellen kniet vor Top auf der Europride 2002 in Köln Bottom (englisch für ‚Unten‘ oder ‚Gesäß‘) bezeichnet im BDSM eine Person, die für die Dauer einer Spielszene (Session) oder innerhalb einer Beziehung die passive oder unterwürfige… …   Deutsch Wikipedia

 • Bottom — Bot tom (b[o^]t t[u^]m), n. [OE. botum, botme, AS. botm; akin to OS. bodom, D. bodem, OHG. podam, G. boden, Icel. botn, Sw. botten, Dan. bund (for budn), L. fundus (for fudnus), Gr. pyqmh n (for fyqmh n), Skr. budhna (for bhudhna), and Ir. bonn… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • bottom — ► NOUN 1) the lowest point or part of something. 2) the furthest point or part of something. 3) the lowest position in a competition or ranking. 4) chiefly Brit. a person s buttocks. 5) (also bottoms) the lower half of a two piece garment. ► ADJE …   English terms dictionary

 • bottom — [bät′əm] n. [ME botme < OE botm, bodan, ground, soil < IE * bhudh men < base * bhudh > L fundus, ground, Gr pythmen, bottom, Ger boden] 1. the lowest part 2. a) the lowest or last place or position [the bottom of the class] b)… …   English World dictionary

 • Bottom — Bot tom, a. Of or pertaining to the bottom; fundamental; lowest; under; as, bottom rock; the bottom board of a wagon box; bottom prices. [1913 Webster] {Bottom glade}, a low glade or open place; a valley; a dale. Milton. [1913 Webster] {Bottom… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Bottom — can refer to:* Buttocks * Bottom (sex), a term used by gay, BDSM, and some straight couples * Bottom (BDSM) *Nick Bottom, a character from Shakespeare s A Midsummer Night s Dream * Bottom (TV series) , a British sitcom and stage show *The bottom… …   Wikipedia

 • Bottom-up — may refer to:* In business development, a bottom up approach means that the adviser takes the needs and wishes of the would be entrepreneur as the starting point, rather than a market opportunity (which would be a top down approach). * Top down… …   Wikipedia

 • bottom — [adj] lowest; fundamental basal, base, basement, basic, foundational, ground, last, lowermost, lowest, meat and potatoes*, nethermost, primary, radical, rock bottom, underlying, undermost; concepts 585,586,735,799 Ant. highest, top, unnecessary… …   New thesaurus

 • Bottom — Bot tom, v. t. [imp. & p. p. {Bottomed} (?); p. pr. & vb. n. {Bottoming}.] [1913 Webster] 1. To found or build upon; to fix upon as a support; followed by on or upon. [1913 Webster] Action is supposed to be bottomed upon principle. Atterbury.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Bottom — Titre original Bottom Genre Série comique Créateur(s) Adrian Edmondson Rik Mayall Pays d’origine  Ro …   Wikipédia en Français

 • bottom-up — UK US /ˌbɒtəmˈʌp/ US  /ˈbɑːṱ / adjective [before noun] MANAGEMENT ► starting at the lowest levels or from the smallest details of an organization, system, plan, etc.: »In the bottom up approach, investment analysts produce earnings forecasts on… …   Financial and business terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”